Algemene Voorwaarden

Home » Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. BPM Portaal: Den Keijser expertise B.V., gevestigd te Rotterdam , KvK-nummer 91184800.
 2. Klant: degene met wie BPM Portaal een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: BPM Portaal en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens BPM Portaal.
 2. BPM Portaal en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. BPM Portaal en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Prijzen

 1. BPM Portaal hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. BPM Portaal mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. BPM Portaal en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 4. BPM Portaal mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
 5. BPM Portaal moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 7. BPM Portaal mag de prijzen jaarlijks aanpassen.
 8. BPM Portaal zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 9. Een consument mag de overeenkomst met BPM Portaal opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn

 1. BPM Portaal mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die BPM Portaal hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat BPM Portaal aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. BPM Portaal mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5 – Gevolgen te late betaling

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag BPM Portaal de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan BPM Portaal.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag BPM Portaal zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van BPM Portaal op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door BPM Portaal, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 6 – Opschortingsrecht

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 7 – Verrekening

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan BPM Portaal te verrekenen met een vordering op BPM Portaal.

Artikel 8 – Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van BPM Portaal die bij de Klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De Klant geeft op eerste verzoek van BPM Portaal de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 9 – Garantie

 1. Wanneer de Klant en BPM Portaal een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor BPM Portaal enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 10 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. BPM Portaal voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. BPM Portaal mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat BPM Portaal op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat BPM Portaal tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 11 – Informatieverstrekking door de Klant

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan BPM Portaal.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert BPM Portaal de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door BPM Portaal redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 12 – Geheimhouding

 1. De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van BPM Portaal ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende BPM Portaal waarvan de Klant weet of redelijker-wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan BPM Portaal schade kan berokkenen.
 3. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant
  • die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 13 – Boetebeding

 1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan BPM Portaal voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
 2. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
 3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
 4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 5. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade.
 6. BPM Portaal mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel 14 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart BPM Portaal tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door BPM Portaal geleverde producten en/of diensten.

Artikel 15 – Klachten

 1. De Klant moet een door BPM Portaal geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant BPM Portaal daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming BPM Portaal hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat BPM Portaal hierop gepast kan reageren.
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en BPM Portaal.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat BPM Portaal andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 16 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan BPM Portaal.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling BPM Portaal ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer BPM Portaal een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid BPM Portaal

 1. BPM Portaal is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer BPM Portaal aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. BPM Portaal is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer BPM Portaal aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 19 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van BPM Portaal vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 20 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer BPM Portaal toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door BPM Portaal nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat BPM Portaal in verzuim is.
 3. BPM Portaal mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer BPM Portaal kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 21 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van BPM Portaal door de Klant niet aan BPM Portaal kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  • een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  • wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  • stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  • computer-virussen
  • stakingen
  • overheidsmaatregelen
  • vervoersproblemen
  • slechte weersomstandigheden
  • werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor BPM Portaal 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat BPM Portaal kan nakomen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als BPM Portaal de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 5. BPM Portaal hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer BPM Portaal hiervan voordeel heeft.

Artikel 22 – Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en BPM Portaal de overeenkomst aanpassen.

Artikel 23 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. BPM Portaal mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag BPM Portaal altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal BPM Portaal zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 24 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met BPM Portaal aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van BPM Portaal.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 25 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat BPM Portaal bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 26 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en BPM Portaal is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van BPM Portaal is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en BPM Portaal, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Bij BPM Portaal streven we ernaar om transparant en toegankelijk te zijn voor al onze klanten. We begrijpen dat het belangrijk is om een duidelijk beeld te hebben van de rechten en verplichtingen wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Daarom zijn we meer dan bereid om onze algemene voorwaarden te delen op het moment dat u dit wenst.

Indien u een kopie van onze algemene voorwaarden wilt ontvangen, hoeft u alleen maar een verzoek in te dienen. We hebben een eenvoudig proces opgezet waardoor u de algemene voorwaarden per e-mail kunt aanvragen. Stuur simpelweg een e-mail naar info@bpmportaal.nl met het onderwerp “Aanvraag Algemene Voorwaarden”, en wij zullen u een kopie van de documentatie zo snel mogelijk toesturen.

We hopen dat dit proces het voor u gemakkelijker maakt om de informatie te krijgen die u nodig heeft, en we staan altijd klaar om eventuele vragen of onduidelijkheden die u heeft te beantwoorden. Bij BPM Portaal waarderen we openheid en willen we ervoor zorgen dat u volledig geïnformeerd bent tijdens elke stap van uw interactie met ons.

Heeft u nog andere vragen of heeft u aanvullende informatie nodig? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We zijn hier om u te helpen!